بازگشت
مقاومت پایانه زمین چگونه محاسبه می گردد؟

چنانچه الکترود اتصال زمین، یک الکترود ساده مانند میله یا صفحه ارت باشد، مقاومت حاصل را می توانم بر اساس فرمولهایی که در استانداردها آورده شده است محاسبه نمود. بعنوان یک مرجع خوب می توان از استاندارد EN BS 7430 یاد کرد.
بعنوان نمونه مقاومت یک چاه ارت صفحه ای از رابطه ی زیر محاسبه می گردد که در آن A مساحت یک روی صفحه مذکور و ρ مقاومت مخصوص الکتریکی زمین می باشد.

چنانچه پایانه زمین متشکل از یک الکترود ساده نباشد مثلاً مجموعه ای از میله ها در آرایش مربعی یا مثلث شکل  باشد، در چنین حالاتی کماکان روابط ویژه ای برای محاسبه مقاومت وجود دارد ولی چنانچه سیستم پایانه زمین پیچیده تر باشد، دیگر رابطه ی مستقلی برای محاسبه آن وجود ندارد بلکه ابتدا باید پایانه را به چند جزء جداگانه و ساده ( قابل محاسبه) افراز نمود، سپس محاسبه را به صورت جداگانه انجام داد و نتیجه را با استفاده از روابط فیزیکی بدست آورد.

جهت محاسبات پیچیده تر و حالاتی که خاک دارای لایه های متفاوت باشد یا آرایش الکترود ها متفاوت باشد، می توان از نرم افزار های تخصصی که به همین منظور تهیه گردیده است، بهره جست.