بازگشت
مقاومت پایانه زمین چگونه اندازه گیری می شود؟

چنانچه پایانه زمین اجرا شده باشد، و هادی ارت در دسترس باشد، بشرط آنکه از پایانه فاصله زیادی نداشته باشیم ( مثلا سرِ چاه ارت و یا محلی نزدیک به آن)، اندازه گیری را می توان بوسیله ی دستگاه ارت سنج 3 پل یا کلمپی انجام داد تصاویری از این دستگاهها در شکل 3 دیده می شود:

باید دانست که جهت اندازه گیری به روش 3 پل باید اتصال سیستم ارت را  قطع (Disconnect) نمود، ضمنا باید امکان ایجاد اتصالات واسطه ی دستگاه که بصورت میخ (Spike) در زمین کوبیده می شوند را نیز داشته باشیم مثلاٌ در یک محل پوشیده شده با کفپوش یا سرامیک انجام این نوع اندازه گیری، ممکن نیست.

در خصوص اندازه گیری به روش کلمپی نیازی به قطع اتصال ارت نیست،ولی در صورت متبحر نبودن اندازه گیری کننده، امکان اندازه گیری اشتباهی امپدانس لوپ بجای پایانه ارت وجود دارد.

مطلب جالب توجه دیگر آنست که روش های که در بالا ذکر شد، برای اندازه گیری ارت های گسترده ( مانند آنچه در یک شبکه مش زمین پست انتقال وجود دارد) قابل استفاده نیست و در صورت مواجهه با چنین ارت هایی برای اندازه گیری آنها، تمهیدات دیگری را نیز باید در نظر گرفت.