بازگشت
استاندارد های مربوط به طراحی و نصب سیستم زمین کدامند؟

از آنجا که در گذشته، لوازم و تجهیزات الکتریکی که نیاز به اتصال زمین دارند، از منابع متفاوت وکشور های مختلفی وارد کشور شده اند، هر کدام استاندارد خاصی را بدنبال خود وارد این عرصه نموده اند، به این دلیل مراجع و استاندارد های گوناگونی در کشور رایج گردیده است، از اینرو بهتر است در اینمورد به استاندارد ملی و بین المللی استناد گردد.
در مجموعه استاندارد های ملی ایران (ISIRI) استاندارد ویژه ای که بصورت مجزا و مستقل به مبحث طرح و اجرای اتصال زمین بپردازد، تا کنون تدوین نگردیده است اما سری استانداردهای ملی ایران شماره ی 1937 با عنوان " تاسیسات الکتریکی ساختمانها"  از مباحث اتصال زمین (با مصارف الکتریکی) پشتیبانی می کند.
تالیفات داخلی دیگری نیز وجود دارند که گرچه یک استاندارد ملی نیستند ولی رواج  زیادی یافته اند و اغلب از آنها مانند یک استاندارد ملی یاد می شود، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - نشریه 110
•    مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث سیزدهم
•    توانیر - استاندارد سیستم اتصال زمین سیستم های توزیع
•    شرکت مخابرات ایران- دستور العمل سیستم های زمین
•    شرکت ملی نفت ایران- استاندارد سیستم های اتصال زمین
•    شرکت ملی گاز ایران- استاندارد سیستم های اتصال زمین
از دیدگاه بین المللی، سری استاندارد های IEC-60364 با عنوان " تاسیسات الکتریکی ساختمانها" از بخشی عمده ای از این نیاز پشتیبانی می کند، نظر به سایر مصارف ارت در حوزه الکتریکال، استاندارد های دیگری از خانواده ی IEC ( استاندارد بین المللی صنعت برق) در این خصوص وجود دارند، که ذکر کلیه ی آنها امکان پذیر نیست. به همین ترتیب در خصوص سایر مصارف و نیازمندی های ارت مانند مخابرات، حفاظت در برابر صاعقه، شبکه های کامپوتری، تجهیزات و دستگاههای ابزار دقیق و ... استانداردهای متنوع دیگری وجود دارد که پرداختن به آنها نیازمند حوصله و صرف وقت زیاد است.