بازگشت
مقاومت الکتریکی سیستم زمین برای مصارف مختلف چقدر است؟

در مصارف مختلف حداکثر مقاومت الکتریکی سیستم زمین اغلب محصول محاسبه است و نمی توان قاعده کلی و فراگیری برای کلیه ی سیستمها، اعم از فشار ضعیف، متوسط و قوی ارایه نمود، ولی تعیین مقاومت برای بعضی از مصارف خاص بصورت قاعده ی کلی در آمده است که تعدادی از آنها بشرح زیر است:
•    سیستم حفاظت در مقابل صاعقه:  کمتر از 10 (ده) اهم
•    نقطه ستاره مولد برق ( ترانسفورماتور قدرت) و هادی نول شبکه فشار ضعیف:  کمتر از 2(دو) اهم
•    بدنه تابلو ها و وسایل و ابزار برقی فشار ضعیف:
o    در صورتیکه نول شبکه و بدنه وسایل هرکدام بصورت مستقل و جداگانه زمین شده باشند مقاومت مجاز سیستم زمین باید کوچکتر یا مساوی با   65(v) / IA   باشد که در آن IA جریان عملکرد رله حفاظتی برای تاسیسات زمین شده می باشد.
o    در صورتیکه نول شبکه و هادی بدنه هرکدام از وسایل از طریق شبکه (لوپ) اتصال زمین به هم متصل باشند، مقاومت مجاز سیستم زمین باید کوچکتر یا مساوی با  UE / IA    باشد که در آن UE اختلاف ولتاژ میان فاز و نول و IA جریان عملکرد رله حفاظتی برای تاسیسات زمین شده می باشد.