بازگشت
مشخصات سیستم زمین الکتریکی را چگونه تعیین می کنند؟

از آنجا که زمین الکتریکی بخشی از مدار است، مانند اتصال زمین نقطه ستاره (صفر) ترانسفورماتور ، مشخصات و ابعاد و طرح سیستم زمین الکتریکی، بر اساس اطلاعات و شرایط زیر تعیین می گردند:
•    ماکزیمم شدت جریان اتصال کوتاه
•    زمان قطع رله جریان زیاد شبکه
حداکثر مقاومت الکتریکی و حداقل سایز هادی حفاظتی (ارت) بر اساس اطلاعات فوق محاسبه و تعیین می گردد.