بازگشت
مشخصات سیستم زمین حفاظتی را چگونه تعیین می کنند؟

مشخصات و ابعاد و طرح سیستم زمین حفاظتی، بر اساس برآورده شدن شرایط زیر تعیین می گردند:
•    در محدوده ی پست فشار قوی، اختلاف پتانسیل الکترود ارت از 125 ولت تجاوز نکند.
•    اختلاف سطح تماسی در خارج از محدوده ی پست فشار قوی از 65 ولت تجاوز نکند.
این 2 شرط بصورت تصویری در شکل 1 نشان داده شده اند:
علاوه بر آن سیستم ارت باید بگونه ای طراحی گردد که از خطر برق گر فتگی بواسطه اختلاف ولتاژ تماسی (Touch Voltage) و اختلاف ولتاژ گامی(Step Voltage) جلوگیری گردد.
موضوع ولتاژ تماسی و گامی در شکل 2 نشان داده شده است :