بازگشت
تفاوت زمین کردن حفاظتی و زمین کردن الکتریکی چیست ؟

تفاوت اصلی آنست که از  زمین حفاظتی  تنها در موقع رخداد خطا ها و حوادث ( مانند اتصال فازها با زمین) جریان عبور می کند ولی از  زمین الکتریکی  اغلب در موقعی که دستگاهها و شبکه برق رسانی بدون عیب نیز کار می کند، جریان عبور می کند و این زمین، جزیی از مدار  الکتریکی است.