بازگشت
سیستم اتصال زمین (ارت) بر چند نوع است؟

سیستم اتصال زمین (ارت) شامل انواع اصلی " زمین حفاظتی" و "زمین الکتریکی" است. البته در مصارف غیر برقی ( منظور غیر از سیستم توزیع و مصرف انرژی الکتریکی ) مانند مصارف ابزار دقیق یا ارت تجهیزات مخابراتی ، مفاهیم دیگری مانند " زمین عملیاتی" یا " زمین پاک -Clean Earth " نیز مطرح می گردد.