بازگشت
مقاومت ویژه ی الکتریکی خاک چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

مقاومت ویژه ی الکتریکی خاک (Soil Resistivity) عبارت از میزان مقاومت حجم مشخصی از خاک در مقابل عبور جریان الکتریسیته از سطح مقطعی معلوم و متناسب با آن حجم می باشد و با واحد "اهم-متر" سنجیده می شود. به عبارت دیگر این ویژگی مشخصه مطلوب یا نا مطلوب بودن یک خاک از نظر رسانایی الکتریکی و در نتیجه استفاده از آن را برای احداث پایانه زمین(ارت)  مشخص می کند.

از آنجا که منظور اصلی ایجاد پایانه زمین(ارت) تخلیه الکتریکی جریانهای نا خواسته می باشد، خاکهای دارای مقاومت ویژه الکتریکی پایین تر برای ایجاد پایانه زمین(ارت) مناسب تر می باشند ، از اینروست که ما برای کارگذاری الکترود زمین(ارت) مانند صفحه یا میله، بدنبال محل عمیق تر (مانند چاه) یا مرطوب تر (مانند فضای سبز) هستیم.

مقاومت ویژه خاکهای رسی ، مرطوب و حاوی نمک پایین است ، متقابلا مقاومت ویژه خاکهای خشک ، سنگلاخی و صخره ای زیاد است بنابراین برای احداث پایانه زمین مناسب نیستند. مقادیر تقریبی مقاومت ویژه ی الکتریکی خاک برای تعدادی از خاکهای رایج  به نقل از استاندارد در جدول زیر آورده شده است: