بازگشت
تجهیزات و لوازم حفاظت در برابر صاعقه

تجهیزات و لوازمی که در سیستم های حفاظت در برابر صاعقه بکار می روند باید دارای مشخصات و ویژگیهای خاصی باشند، هر جنس ، مقطع یا اتصالی را نمی توان بعنوان جزئی از سیستم حفاظت در برابر صاعقه به کار برد زیرا ممکن است توانایی عبور جریان بالای صاعقه یا ضربه ایجاد شده بواسطه انتقال جریان در زمان خیلی کوتاه را نداشته باشد. بنابراین بعنوان هادی ها ، بست ها ، یراق آلات نتها از فلزات یا آلیاژ های خاصی می توان استفاده نمود که در استاندارد مربوطه یعنی IEC-62561 اجزای سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه قید گردیده است. همچنین در این استاندارد برای هر کدام از این اجزا آزمون های خاصی تعریف شده است که تنها در آزمایشگاههای معتبر قابل انجام است و در صورتی که قطعه مورد نظر آزمون مذکور را پشت سر بگذارد ، می تواند با اطمینان از صحت عملکرد، بعنوان جزئی از سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

تا قبل انتشار این استاندارد بین المللی یعنی سال 2012 میلادی، مرجع استناد استاندارد اروپایی با همین عنوان و محتویات BS-50164 بوده است ، لذا بعضی از تولید کنندگان قطعات حفاظت در مقابل صاعقه ، کماکان به آن استناد می کنند. استاندارد IEC-62561 دارای 8 بخش است که هرکدام از قسمتی از تجهیزات پشتیبانی می کنند، عناوین آنها به شرح زیر است:

 IEC-62561-1 : ویژگیها ومشخصات فنی اجزای اتصال دهنده 

IEC-62561-2 : ویژگیها و مشخصات فنی هادیها و الکترودهای اتصال زمین 

IEC-62561-3 : ویژگیها و مشخصات فنی اسپارک گپ های ایزوله کننده

 IEC-62561-4: ویژگیها و مشخصات فنی بست های هادی ها

IEC-62561-5 : ویژگیها و مشخصات فنی دریچه های بازدید الکترود ارت 

IEC-62561-6 : ویژگیها و مشخصات فنی کنتور(شمارنده) های صاعقه

 IEC-62561-7 : ویژگیها و مشخصات فنی مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین

IEC-62561-8 : ویژگیها و مشخصات فنی اجزای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه ی ایزوله