بازگشت
سیستم حفاظت در برابر صاعقه و اجزای آن

هر سیستم حفاظت در مقابل صاعقه ( شامل پسیو یا اکتیو ) شامل 3 بخش کلی است:

• پایانه هوایی

• هادی نزولی

• پایانه زمین

پایانه هوایی(Air Termination) : بخشی از سیستم است که دریافت کننده ی جریان صاعقه از هوا است. این بخش خود می تواند بصورت های میله ساده ، مش ، سیم آویخته ، عوامل طبیعی مانند دود کش یاسقف فلزی ، ترکیبی از مش و میله یا اینکه دستگاه صاعقه گیر الکترونیکی(ESE) باشد. در خصوص جنس، ابعاد و مقاطع مجاز در بخش تجهیزات و لوازم حفاظت در برابر صاعقه کامل تر صحبت شده است.

هادی نزولی(Down Conductor): بخشی از سیستم است که انتقال دهنده ی جریان صاعقه را از پایانه هوایی تا پایانه زمین(ارت) به طریقی ایمن بر عهده دارد. این بخش می تواند سیم یا تسمه از جنس مس ، فولاد زنگ نزن(Stainless Steel) ، آلومینیوم یا بخشی از اسکلت یا سازه فلزی باشد. در خصوص جنس، ابعاد و مقاطع مجاز در بخش تجهیزات و لوازم حفاظت در برابر صاعقه کامل تر صحبت شده است.

پایانه زمین(Earth Termination): بخشی از سیستم است که انتقال دهنده ی جریان صاعقه به زمین به طریقی ایمن می باشد که خود می توان چاه ارت ، میله ارت ، هادی ارت خوابانیده شده در زمین ، شبکه ارت و یا ترکیبی از آنها باشد. حداکثر مقاومت قابل قبول برای چنین پایانه ای 10 اهم می باشد. این مقاومت مورد تایید کلیه استاندارد هایی است که در بخش استاندارد ها به آنها اشاره گردید. در خصوص جنس، ابعاد و مقاطع مجاز در بخش تجهیزات و لوازم حفاظت در برابر صاعقه کامل تر صحبت شده است.