بازگشت
استاندارد های مربوط به حفاظت در برابر صاعقه کدامند؟

روش ها ی ایمن سازی در مقابل خطرات و آسیب های حاصل از صاعقه و مباحث تئوری های پشتیبانی کننده از مبانی این روش ها، مدتها موضوع بحث دانشمندان و متخصصین امر بوده است، این تحقیقات منجر به شکل گیری انجمن ها و سازمانهای تخصصی گردیده که حاصل کار این سازمانها تدوین دستورالعمل ها ، راهکارها و استانداردهای محلی و بین المللی است.مانند سایر استاندارد های الکتریکی ، IEC کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک   (International Electro technical Commission)عهده دار تدوین و انتشار و ویرایش استاندارد بین المللی حفاظت در برابر صاعقه گردیده است، این استاندارد با شماره ی  IEC-62305 ودر 4 بخش منتشر گردیده  و ویرایش 2010 آن جدید ترین نسخه این استاندارد می باشد.از سویی دیگر کاربری گسترده (ESE) منجر به تدوین استاندارد سیستم حفاظت در مقابل صاعقه بوسیله صاعقه گیرهای فعال (صاعقه گیرهای الکترونیکی) یا همان NF C 17-102 گردیده است .استاندارد های فوق مربوط به طراحی سیستم ها بوده و مشخصه ها و ویژگیهای دقیق اجزای بکار رونده در این سیستمها، شرح و بسط نگردیده است . بدین منظور در سال 2012 استاندارد IEC جدیدی با عنوان ویژگیها و مشخصات اجزای بکار رونده در سیستم های حفاظت در مقابل صاعقه با شماره IEC-62561 در 8 بخش منتشر گردیده است.در کشورمان از سال 1380 استاندارد حفاظت سازه ها در مقابل آذرخش  با شماره ی ISIRI-6213-1  انتشار یافته و به کار برده می شود که بر مبنای استاندارد های NFC   و IEC تهیه و تدوین گردیده است.همانطور که اشاره گردید، استاندارد های متفاوتی در کشور های مختلف در این خصوص وجود دارد که موارد مهمتر در جدول زیر آورده شده است.