بازگشت
چگونه با اثرات مخرب صاعقه مقابله کنیم؟

مقابله با خطرات و آسیب های حاصل از صاعقه از دیرباز امری ضروری بوده است. این ضرورت منجر به ابداع راهکارها و روش های حفاظتی متفاوتی گردیده است. امروزه راهکار اصلی و رایج، طراحی و پیاده سازی یک سیستم حفاظت در مقابل صاعقه  (Lightning Protection System) بر اساس یکی از استاندارد های معتبر است.