بازگشت
خسارت های ناشی از صاعقه چقدر است؟

اثرات مستقیم و غیر مستقیم اصابت صاعقه باعث ایجاد خسارت هایی مانند :

• از دست رفتن جان انسانها یا دام و طیور – یا مصدومیت آنها

• آسیب جدی به ساختمان و محتویات آن

• آتش سوزی و عواقب آن

• آسیب رسیدن به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

• از دست رفتن یا تبادل نا صحیح اطلاعات

• کاهش تولید در واحد های تولیدی

• مختل شدن سرویس های حیاتی

در خصوص اندازه گیری میزان این خسارت ها در کشورمان آمار و اطلاعات دقیقی موجود نیست ولی در کشورهای اروپایی تحقیقاتی در این خصوص صورت گرفته است که یک نمونه از آن در نمودار زیر دیده می شود.

در بررسی های بعمل آمده در سال 1995 از خسارت های پرداخت شده توسط شرکت های آلمانی بیمه، در 9000 مورد حادثه، میزان خسارات وارده در اثر صاعقه و فراتاخت 31درصد کل موارد را به خود اختصاص داده بود.

جالب است بدانید قسمت عمده این آسیب ها موارد آتش سوزی و آسیب تجهیزات بر اثر القای الکترومغناطیسی ( اثر ثانویه صاعقه ) بوده است و میزان خسارات پرداخت شده بالغ بر 70 میلیون یورو  بوده است.