بازگشت
مقاومت ویژه خاک (ρ)

نوع و ابعاد سیستم های ارتینگ رابطه مستقیم با مقاومت ویژه خاک محل اجرای آن دارد. در برخی موارد برای اندازه گیری میزان خورندگی زمین یک منطقه نیز می توان از مقاومت ویژه خاک آن منطقه استفاده نمود.

واحد اندازه گیری مقاومت ویژه خاک اهم-متر (یا اهم-سانتی متر ) می باشد. اندازه مقاومت ویژه خاک می تواند از یک اهم-متر (آب دریا) تا چند میلیون اهم-متر (ماسه سنگ) تغییر یابد. جدول ذیل مقاومت ویژه خاک در زمین های مختلف را نمایش می دهد: (استاندارد IEEE 81)

مقاومت ویژه خاک (Soil Resistivity) به عوامل متعددی همچون دما، املاح معدنی موجود درآن ، رطوبت و فشردگی آن وابسته است. به عنوان مثال مقاومت ویژه خاک با کاهش دما از 25 درجه سانتیگراد به صفر با شیب ملایم افزایش می یابد، اما در صورت کاهش دما به زیر صفر بطور ناگهانی افزایش چشمگیری خواهد داشت. در صورت یخ زدن خاک (که معمولا در سطح زمین و فصل زمستان اتفاق می افتد) مقاومت ویژه خاک بشدت افزایش پیدا مینماید.

در نمودار های ذیل اثرات نمک، دما و رطوبت بر مقاومت ویژه خاک نمایش داده شده است: (استاندارد IEEE 81)

معمولا لایه های مختلف زمین مقاومت های ویژه متفاوتی دارند.

 مقاومت ویژه خاک را می توان به روشهای نمونه برداری از خاک و اطلاعات زمین شناسی، روش 3 نقطه و روش چهار نقطه اندازه گیری نمود. روش چهار نقطه که خود به 2 روش ونر (Wenner) و روش اشلامبرگر (Schlumberger) انجام می پذیرد از روشهای دیگر از دقت بیشتری برخوردار بوده و رایج تر می باشند و با دستگاه های ویژه انجام می پذیرد.

کلیه روشهای مذکور با جزئیات کامل در استاندارد81 IEEE توضیح داده شده است.