بازگشت
تعريف ناحيه هاي مختلف طبق استاندارد

LPZ oA

ناحيه حفاظت نشده در خارج از ساختمان /تاسيسات می باشد. در اين ناحيه هيچ حفاظتي در مقابل برخورد مستقیم صاعقه و همچنين هیچ تمهید حفاظتی در مقابل القای الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه صاعقه انجام نشده است.

LPZ oB

این ناحيه توسط سيستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه ( حفاظت پيراموني ) حفاظت شده است. در اين ناحيه هیچ تمهیدی جهت حفاظت در مقابل القای الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه صاعقه انجام نشده است .

LPZ 1

اين ناحيه شامل داخل ساختمان/ تاسيسات مي باشد . در این ناحیه احتمال وجود انرژی صاعقه به مقدار کم می باشد.

LPZ 2

ناحيه داخل ساختمان /تاسيسات می باشد. ولتاژ هاي فراتاخت/ضربه به ميزان كم وجود دارد.

LPZ 3

ناحيه داخل ساختمان/تاسيسات مي باشد. همچنين مي تواند تجهيزاتي باشند كه در داخل يك محفظه فلزي قرار گرفته اند ( مانند : تجهیزات داخل رك های فلزی) كه در اين ناحيه هيچ نفوذي از القای الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه صاعقه وجود ندارد.