بازگشت
كاهش تدريجي و مرحله اي نفوذ ولتاژ هاي فراتاخت/ضربه با استفاده از روش ناحيه هاي حفاظتي صاعقه (LPZ)

LPZ يكي از كار آمد ترين روشهاي حفاظت از ولتاژهای فراتاخت/ضربه مي باشد كه در استاندارد IEC 62305-4 مطرح گرديده است . در اين روش با كاهش تدريجي و مرحله اي ولتاژ هاي فراتاخت، تا رساندن آن به حد مناسب و بي خطر براي دستگاه ها ، تجهيزات برقي و الكترونيكي، از تخريب و صدمه ديدن اين تجهيزات جلوگيري مي گردد. برای این کار ساختمان ها/تاسيسات به نواحي حفاظتي صاعقه LPZ)) تقسيم مي گردند. در مرزهاي هر ناحيه ارستر هاي مناسب جهت جذب و تخليه ولتاژهاي فراتاخت/ضربه نصب مي گردند كه با همپتانسيل سازي موجب جلوگيري از آسيب ديدن تجهيزات مي شوند. ارسترهاي فوق بر طبق كلاس ها یا تيپهاي مختلف تعريف شده در استاندارد IEC 61643-11 انتخاب مي گردند.