بازگشت
چهار طریقی که ولتاژهای فراتاخت/ضربه می توانند به تاسیسات نفوذ نموده و موجب آسیب شوند.

• برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان ها و تاسيسات

• برخورد مستقیم صاعقه به خطوط توزيع هوايي فشار ضعیف - LV

• ولتاژ هاي فراتاخت/ضربه ناشي از سوئيچينگ در سيستمهاي توزيع - LV

• القاي ولتاژ هاي فراتاخت از طريق تخليه صاعقه تا فاصله 2 کیلومتری ساختمان/تاسیسات