بازگشت
سیستم IT

با توجه به شکل 8 سیستم   IT از نظر اتصال نول ثانویه ترانس به زمین، با چهار سیستم قبلی متفاوت است، بدین شرح که یا ثانویه ترانس اصلا به زمین وصل نیست و یا از طریق یک امپدانس بزرگ به ارت متصل است. بدین ترتیب عملاً هادی نولی از ترانس بسوی مصرف کننده گسیل نمی شود و تجهیزات دارای ارت محلی هستند.
مزایا و معایب : بغیر از نحوه ی اتصال نقطه ستاره ثانویه ترانس به زمین، در سایر بخش ها این سیستم مانند سیستم TT است. در واقع مصرف اصلی این سیستم در بیمارستانها، اتاقهای عمل ومعادن است چرا که در این مکانها نیاز داریم  جریان تغذیه حتی در صورت رخداد خطای اتصال زمین هم قطع نشود. یا در مواردی که ایجاد اتصال زمین مشکل باشد مانند وضعیتی که برای یک ژنراتور سیار وجود دارد.