بازگشت
سیستم TT

با توجه به شکل 7 سیستم   TT حاوی هادی نول N است، سپس در محدوده ی مصرف کننده بدنه ها به یک ارت PE مجزا متصل می گردند که این ارت با نول ترانس ارتباط الکتریکی ندارد و کاملاً از آن مستقل است. این سیستم با نام "ارت محلی"  نیز شناخته می شود. همچنین نول ثانویه ترانس مستقیماً ارت شده است.
مزایا و معایب : در چنین سیستمی بدلیل اینکه مدار خطای اتصال زمین، از مسیر الکترود ارت مصرف کننده و الکترود ارت ترانس بسته می شود، مسیر دارای امپدانس بالایی خواهد بود.