بازگشت
سیستم TN-C-S

ا توجه به شکل 6 سیستم   TN-C-Sابتدا حاوی هادی نول و ارت PEN مشترک است که در محلی ( معمولا در محدوده ی مصرف کننده) از هم تفکیک شده و هادیهای نول N و ارت PE مجزا می گردند و پس از آن دیگر به هم متصل نمی گردند  همچنین نول ثانویه ترانس مستقیماً ارت شده است.

مزایا و معایب : در چنین سیستمی اتصال های مکرر هادی مشترک نول و ارت PEN به زمین توصیه می گردد، ضمنا باید دقت شود که هادی های نول و ارت پس از جدا شدن ( در محدوده ی مصرف کننده) دیگر هیچگاه به هم متصل نگردند. سیستم TN-C-S تحت عنوان "سیستم حفاظتی ارت چند جانبه"

(Protective Multiple Earthend) PME  نیز شناخته می شود که این امر به هادی نول و ارت مشترکی اشاره دارد که در ابتدا ، انتها و اواسط مسیر خود ارت می گردد، از اینرو ما را مطمئن می سازد که در صورت قطع احتمالی هادی مشترک نول و ارت PEN ، قسمتهای فلزی در دسترس، بدون ارت نمانند و خطر آفرین نشوند ، در چنین وضعیتی تجهیزات دچار نوسانات ولتاژ  ناخواسته خواهند شد.