بازگشت
سیستم TN-C

با توجه به شکل 5 سیستم   TN-Cحاوی هادی نول و ارت PEN مشترکی است که در کل سیستم از هم جدا نمی شوند همچنین نقطه نول ثانویه ترانس مستقیماً ارت شده است.

مزایا و معایب : در چنین سیستمی اتصال های مکرر هادی مشترک نول و ارت PEN به زمین توصیه می گردد.

اگراتصال مکرر هادی مشترک به زمین موجود نباشد، چنانچه به هر دلیل، هادی مشترک نول و ارت PEN قطع گردد، قسمتهای فلزی در دسترس، در مصرف کنندگان تک فاز، دارای ولتاژ فازی خواهند شد و در مصرف کنندگان سه فاز این قسمتها به تناسب عدم تقارن فازها، برقدار خواهند گردید، که این امر بسیار خطر آفرین است.