بازگشت
سیستم TN-S

با توجه به شکل 4 سیستم   TN-Sحاوی هادی های نولN و ارت PE  ای است که در کل سیستم از هم مجزا نگهداشته می شوند همچنین نقطه نول ثانویه ترانس مستقیماً ارت شده است.
مزایا و معایب :  سیستم TN-S دارای یک عیب کلی است که چنانچه به هر دلیل، هادی ارت PE قطع گردد نشانه ی  خاصی ندارد و سیستم می تواند بدون آگاهی ما و بدون هیچ علامت مشخصه ای بدون ارت باقی بماند، که این امر بسیار خطر آفرین است.