بازگشت
منظور از انواع سیستم های ارتینگ چیست؟

چنانچه با انواع سیستم های اتصال زمین برخورد داشته اید، احتمالاً اصطلاحاتی مانند "نول و ارت مشترک PEN" و " نول و ارت مجزا PE – N" یا سیستم های سه فاز TNC  ، TNC-S یا از این دست را شنیده اید. گاهی اوقات عبارات سیستم های سه فاز چهار سیمه یا پنج سیمه نیز در محاورات نصب کنندگان سیستم های الکتریکی بکار می رود، منظور از این اصطلاحات چیست؟ در اینجا شرح مختصری در این خصوص ارایه می گردد :

علامات اختصاری L1,L2,L3 برای نشان دادن فازها بکار می رود ، در بعضی متون از علایم R,S,T به این منظور استفاده گردیده است. برای نشان دادن نول ( نوترال) از علامتN  و برای نشان دادن اتصال زمین ( ارت) از علامت PE  و برای نشان دادن  نول و ارت مشترک از علامت PEN  یا NPE   استفاده می گردد.

در خصوص  انواع سیستم های ارتینگ، اختصارات TNC ، TNS و ... دارای معانی خاصی است و حکایت از اتصال یا عدم اتصال نقطه نوترال ( نقطه اتصال ستاره ای) ترانسفورماتور قدرت در سیستم های فشار ضعیف دارد. طبق تعاریف استاندارد DIN VDE 0100   این اختصارات به شرح زیر در جدول شماره یک ارائه شده است:

شرح مجزای هر کدام از این سیستم ها، با تصاویر مربوط به آن، در بخشهای بعدی آورده شده است.