بازگشت
در چه زمینهایی از چه متریالی برای ایجاد پایانه ارت استفاده کنیم؟

بسته به محل اجرای پایانه ارت و اینکه ویژگیهای خاک آن چگونه باشد، پایانه ارت ایجاد شده ممکن است در معرض خوردگی باشد، بنابراین، به توصیه ی استاندارد، استفاده از بعضی از ملزومات ارت استاندارد بر بعضی دیگر ارجحیت دارد، به عبارتی استفاده از بعضی فلزات و آلیاژها توصیه شده و بعضی دیگر توصیه نشده است. جدول زیر راهنمای بسیار خوبی در این خصوص است :