مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین

مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین نیاز اولیه و اساسی هر سیستم اتصال زمین! 

هر سیستم اتصال زمین ( پایانه ارت ) و اجزای بکار رونده در آن، چه بصورت چاه ارت یا مجموعه ای از میله های ارت و چه بصورت هادی ها ی خوابانیده شده در بستر زمین ، از دیدگاه استاندارد باید دارای ویژگیهای خاصی باشد که در بخش ارت بصورت جداگانه شرح داده شده است و مهم ترین آنها به شرح زیر است:

• اجزای بکار رونده در آن از نظر جنس و مقاطع باید مطابق استاندارد باشند.

• قادر به تامین مقاومت خاصی بصورت پایدار و با تغییرات جزیی باشد.

• دارای عمر طولانی باشد ( یعنی بسرعت دچار خوردگی ، پوسیدگی یا عدم کارایی نشود).

برای ایجاد چنین سیستمی به اجزای رایج آن از قبیل صفحه مسی استاندارد ، میله ارت استاندارد ، بست ها و اتصالات استاندارد و مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین استاندارد نیاز است.

بدیهی است وجود این عوامل به تنهایی کافی نیست بلکه طراحی و اجرای سیستم ارت نیز باید بر طبق استاندارد انجام گیرد.

در این میان مواد کاهندی مقاومت الکتریکی زمین نقش های ویژه ای را بازی می کند که عبارتند از :

کمک به رسیدن به مقاومت مطلوب سیستم زمین ( نقش کاهندگی مواد)

تضمین پایداری طولانی مدت سیستم ارت ایجاد شده ( نقش حفاظتی)

صرف مواد اولیه و هادی های ارت کمتر ( نقش اقتصادی)