بانک ها

ردیف پروژه مکان
1ساختمان مرکزي بانک توسعه صادرات ايرانتهران
2ساختمان مرکزي بانك مركزي ايران (انفورماتيك)تهران
3بانك توسعه صادرات ايران شعبه مشهدمشهد
4بانك تجارت شعبه مركزي تبریز
5ساختمان سرپرستي بانك ملتبندر عباس
6ساختمان سرپرستي بانك ملتیزد
7ساختمان سرپرستي بانك ملتکرج
8ساختمان سرپرستي بانك ملترشت
9ساختمان سرپرستي بانك ملیزاهدان
10ساختمان سرپرستي بانك ملیکرج
11ساختمان مركزي بانك كارآفرينتهران
12ساختمان بانك ملي اداره امور شعب استان قمقم
13ساختمان بانك ملي استان سيستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان
14ساختمان بانك ملي اداره امور شعب اهواز
15ساختمان بانك ملي اداره امور شعب گرگان
16ساختمان مركزي بانك تجارت ايرانتهران
17ساختمان مركزي بانك صادرات ايراناصفهان
18بانك ملّت كرمان کرمان
19ساختمان تهیه و تولید اسکناس با نک مرکزیتهران
20بانك كارآفرين - شعبه قزوين شعبه قزوین
21بانك كار آفرين – شعبه گرگان گرگان
22بانك كار آفرين – شعبه ظفر تهران
23بانك كار آفرين – شعبه آفريقا تهران
24بانك كار آفرين- شعبه پاسدارانتهران
25ساختمان بانك تجارت تبريز تبریز
26شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین - سردار جنگلتهران
27ساختمان مرکزی بانک ملتتهران
28بانك كارآفرين - شعبه مطهريتهران
29بانك كارآفرين - شعبه اصفهاناصفهان
30بانك كارآفرين - شعبه اردبيلاردبیل
31بانك كارآفرين - شعبه نياورانتهران
32بانك كارآفرين- شعبه پونك تهران
33بانك كارآفرين - شعبه مهر ويلاکرج
34بانك كارآفرين شعبه آيت الله كاشانيتهران
35بانك كارآفرين - شعبه بلوار فردوس تهران
36بانك كارآفرين - شعبه ولنجكتهران
37بانك كارآفرين شعبه عمارتهران
38بانك كارآفرين - شعبه فرشتهتهران
39بانك كارآفرين - شعبه مقدس اردبيليتهران
40بانك كارآفرين شعبه گنبد كاووسگنبد کاووس
41بانك كارآفرين - شعبه سعادت آباد تهران
42بانك كارآفرين خرم آبادخرم آباد
43بانك كارآفرين - شعبه بوكانتهران