مراکز ورزشی

ردیف پروژه مکان
1استادیوم ورزشی 15000 نفری قمقم
2سالن های ورزش دانشکده هنر کرجکرج
3سالن ورزشی رودباررودبار
4سالن ورزشی بشاگردبشاگرد
5مجموعه ورزشی بروجردبروجرد