سازمان ها و مراکز دولتی

ردیف پروژه مکان
1ساختمان ستادي و ديسپاچينگ شهريارتبریز
2دادگستري چهارمحال بختياريشهرکرد
3ايستگاه لرزه نگاري استان گلستانگلستان
4سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايرانتهران
5سازمان نقشه برداري كشورتهران
6شرکت برق و صنعت درفش بجنورد بجنورد
7شركت جهاد توسعه منابع آب کارون
8 ساختمان مركزي شهرداري منطقه 9 تهرانتهران
9سیستم لرزه نگاريعسلویه
10شركت مخابرات- ديوان درهدیوان دره
11اداره كل هواشناسي خراسان شماليبیرجند
12ايستگاه لرزه نگاري استان بوشهر بوشهر
13ايستگاه لرزه نگاري طبسیزد
14ايستگاه لرزه نگاري شاهرخت- استان خراسان جنوبي خراسان
15ايستگاه مخابراتي ايرانسل- كوه بي بي شهربانو شهر ری
16شركت الكترو سازه (بروجرد) جهت شركت توزيع برق لرستانلرستان
17شركت آب و فاضلاب استان تهرانتهران
18 موزه خزائن بانك مركزيتهران
19تصفيه خانه فاضلاب تهرانشهر ری
20شرکت توزیع نیروی برق زنجانزنجان
21شرکت توزیع نیروی برق كرمانشاهکرمانشاه
22مرکز لرزه نگاری زاهدانزاهدان
23شرکت توزیع نیروی برق مشهدمشهد
24پست برق نیروگاه مارونمارون
25زلزله شناسي-سايت لرزه نگاري دماونددماوند
26استانداري بوشهر بوشهر
27اداره راه و ترابري استان تهران تهران
28ساختمان اداري سد كرخهکرخه
29ديوان محاسبات كشور تهران
30ساختمان استانداري قم قم
31ساختمان پزشك قانوني رشت رشت
32اتاق بازرگاني صنايع ، معادن و كشاورزي ايرانتهران