کارخانجات سیمان

ردیف پروژه مکان
1كارخانه سيمان مازندرانساری
2کارخانه سيمان دليجاناصفهان
3كارخانه سيمان زاوهزاوه
4کارخانه سيمان كردستانسنندج
5كارخانه سيمان خاشخاش
6کارخانه سيمان لارستانلار
7كارخانه سيمان اردبيلاردبیل
8صنايع سيمان شهركردشهرکرد
9صنايع سيمان غربکرمانشاه