صنایع فرودگاهی

ردیف پروژه مکان
1فرودگاه مهر آبادتهران
2فرودگاه شیراز-واحد رادار شیراز
3فرودگاه شیراز-واحد DVOR شیراز
4فرودگاه شیراز-واحد Localizer شیراز
5فرودگاه بوشهر-واحد فرستنده بوشهر
6فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Radar تهران
7فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Approach تهران
8فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد UPS تهران
9 فرودگاه تبریز-واحد فرستندهتبریز
10فرودگاه تبریز -واحد RCAG تبریز
11فرودگاه تبریز -واحد NDB تبریز
12فرودگاه خرم آباد- واحد NDBخرم آباد
13فرودگاه خرم آباد- واحد ILSخرم آباد
14فرودگاه خرم آباد- واحد DVOR/DMEخرم آباد
15فرودگاه كرمانشاه- واحد NDBکرمانشاه
16فرودگاه كرمانشاه- واحد ILSکرمانشاه
17فرودگاه كرمانشاه- واحد DVOR/DMEکرمانشاه