راه آهن و مترو

ردیف پروژه مکان
1ساختمان مركزي راه آهن شهري تهران و حومهتهران
2ساختمان مركزي قطارهاي مسافرتي رجاءتهران
3مخابرات ايستگاه راه آهن بهشهر بهشهر
4مخابرات ايستگاه راه آهن ساريمازندران
5مخابرات ايستگاه راه آهن سواد کوهمازندران
6مخابرات ايستگاه راه آهن پل سفيدمازندران
7مخابرات ايستگاه راه آهن شيرگاه مازندران
8مخابرات ايستگاه راه آهن زرين دشتمازندران
9مخابرات ايستگاه راه آهن زير آبمازندران
10مخابرات ايستگاه راه آهن فيروزكوه مازندران
11مخابرات ايستگاه راه آهن سرخ آباد مازندران
12مخابرات ايستگاه راه آهن تهران تهران
13مخابرات ايستگاه راه آهن راه بيشهلرستان
14راه آهن سمنان – دامغان - ايستگاه لارستانسمنان
15راه آهن سمنان – دامغان - ايستگاه گردابسمنان
16راه آهن سمنان – دامغان – ايستگاه هفت خوانسمنان
17ايستگاه متروي گرمدرهتهران
18ايستگاه مترو اتمسفرتهران
19ايستگاه متروي اكباتانتهران
20ايستگاه متروي ورزشگاه آزاديتهران
21ایستگاه مترو محمد شهرتهران
22ايستگاه مترو اكباتان – جاده كرجکرج
23خط 2 قطار شهري مشهد مشهد
24پایه روشنايي پايانه مسافر بري اصفهاناصفهان
25متروي اصفهاناصفهان