دانشگاه ها و مراکز آموزشی

ردیف پروژه مکان
1خوابگاه دانشجويان متأهل دانشگاه شهيد بهشتي تهران
2دانشگاه اميركبير – پلي تكنيك تهران
3كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان اصفهان
4دانشكده علوم پزشكي گيلانرشت
5دانشكده امام حسين تهران تهران
6دانشگاه آزاد ساوه ساوه
7 دانشگاه الزهراء تهران
8دانشگاه بوعلي سيناهمدان
9دانشگاه مشهدمشهد
10 پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريفتهران
11دانشگاه علم و صنعت تهران
12واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي- حصاركحصارک
13دانشكده فني دانشگاه تهران - آزمايشگاه موتور دانشكده فنيتهران
14ساختمان آموزشي 24 كلاسهتهران
15كاربرد پرتوهاي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتيتهران
16 ساختمان آمفي تأتر دانشگاه علامه طباطبايي تهران
17دانشگاه شهيد عباسپورتهران
18 دانشگاه آزاد صدراتهران
19مرکز کامپیوتر دانشکده هوا و فضاتهران
20ساختمان اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران قمقم
21باغ كتابتهران
22دانشگاه صنعتي مالك اشترتهران
23دانشگاه كار تهران
24 موسسه باقرالعلومتهران