بازگشت
بست ها

-اتصالات ارتینگ
بست A تایپ - اتصال تسمه به میله ارت
Earth Rod to Tape Clamps- A Type
بست G تایپ - اتصال سیم به میله
Earth Rod to Cable Clamps-G Type
بست U- اتصال تسمه افقی به میله ارت
Single Plate u-type for Horizontal Flat Tapes
بست U- اتصال تسمه عمودی به میله ارت
Double Plate u-type for Vertical Flate Tapes
بست U- اتصال سیم به میله ارت و آرماتور
Double Plate Type for Vertical/Horizontal Stranded Cables
بست B- اتصال کابلشو به میله ارت
Special Split Connector Clamps-B Type
بست اتصال موازی سیم به سیم دو پیچ
Parallel Cable Clamps
بست دو پارچه اتصال سیم به صفحه
Double-Plate Tower Earth Clamps
بست یکپارچه اتصال سیم به صفحه
Single Plate Tower Earth Clamps
بست اتصال موازی سیم به سیم تک پیچ
Parallel Tower Earth Clamps
بست اسپیلیت بولت
Split Bolt Connectors
بست اسپیلیت بولت پیچ دار
Bolted Spilit Bolt Connectors
C کلمپ
C-Clamps Connectors