بازگشت
میله ارت با روکش مس کاپرباند و متعلقات مربوط به آن

-میله ارت مغز فولاد با روکش مس کاپرباند
میله ارت مغز فولاد با روکش مس
Threaded Copperbond Earth Rods
کوپلینگ برنجی میله ارت
Threaded Couplings
سر ضربه خور فولادی
Threaded Driving Heads
نوک فولادی
Threaded Driving Tips
میله ارت مسی بدون رزوه
Unthreaded Copperbond Earth Rods
سر ضربه خور فولادی بدون رزوه
Unthreaded Driving Heads