بازگشت
مقاومت مناسب سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه چند اهم می باشد؟

مقاومت مناسب سیستم های ارتینگ و پایانه زمین مربوط به سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و صاعقه گیر طبق کلیه استانداردهای بین المللی از قبیل   IEC62305، NFPA 760 ، NFC 17102 و غیره زیر 10 اهم می باشد.