بازگشت
آیا با نصب صاعقه گیر جهت حفاظت پیرامونی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمان ها و تاسیسات نیز حفاظت می شوند؟

خیر. تجهیز یک ساختمان یا تاسیسات به سیستم صاعقه گیر (ساده و یا الکترونیکی) تنها آنها را در برابر برخورد مستقیم صاعقه محافظت مینماید و برای حفاظت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمانها و تجهیزات می بایست ضمن اجرای همبندی و همپتانسیل سازی از تجهیزات سرج ارستر نیز استفاده نمود.