استانداردهای مرجع

گروه کالوت همواره جهت انجام خدمات مهندسی و همچنین ساخت محصولات خود از استانداردهای روز جهانی استفاده و آخرین ویرایشهای آنها را در آرشیو اطلاعاتی خود نگهداری می نماید. در ذیل برخی از استاندارد های رایج در حوزه طراحی و مهندسی سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه، صاعقه گیر و ولتاژ های فراتاخت و همچنین استانداردهای مربوط به ساخت و تست تجهیزات سیستم های مذکور جهت اطلاع کاربران محترم آورده شده است. درصورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص استانداردهای مذکور می توانید با بخش مهندسی شرکت تماس حاصل نمایید.

ردیف نام استاندارد شرح
1IEC 62305 Part 1استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش اول - اصول کلی

Protection Against Lightning - Part 1 : General Principles

2IEC 62305 Part 2استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش دوم - مدیریت ریسک

Protection Against Lightning – Part 2: Risk Management

3IEC 62305 Part 3استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش سوم - جلوگیری از خسارت های فیزیکی به ساختمان ها و خطرات جانی ناشی از صاعقه

Protection Against Lightning – Part 3: Physical Damage To Structures and Life Hazard

4IEC 62305 Part 4استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش چهارم - جلوگیری از بروز خسارات به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمان 

Protection Against Lightning – Part 4: Electrical and Electronic Systems Within Structures

5 NFC17 102 -2011استاندارد فرانسوی مربوط به طراحی، اجرا و تست  صاعقه گیر اکترونیکی 

Protection Against Lightning - ESE Lightning Protection Systems

6IEC 62561 Part 1استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اتصالات سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Lightning Protection System Components  –  Part 1: Requirements For Connection Components

7IEC 62561 Part 2استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست الکترود های ارت و هادی های سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Lightning Protection System Components  –  Part 2: Requirements For Conductors and Earth Electrodes 

8IEC 62561 Part 3استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اسپارک گپ ایزوله کننده 

Lightning Protection System Components  –  Part 3: Requirements For Isolating Spark Gaps 

9IEC 62561 Part 4استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست بست های اتصال هادی ها

Lightning Protection System Components –  Part 4: Requirements For Conductor Fasteners 

10IEC 62561 Part 5استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست دریچه های بازرسی الکترود های ارت

Lightning Protection System Components –  Part 5: Requirements For Earth Electrode Inspection Housings and Earth Electrode Seals 

11IEC 62561 Part 6استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست شمارنده / کنتور صاعقه گیر

Lightning Protection System Components –  Part 6: Requirements For Lightning Strike Counters

12IEC 62561 Part 7استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین

Lightning Protection System Components –  Part 7: Requirements For Earthing Enhancing Compounds

13NFPA 780-2008استاندارد آمریکایی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 

14UL 467استاندارد آمریکا مربوط به ساخت و تست تجهیزات ارتینگ و همبندی

Grounding and Bonding Equipments

15BS 7430-2011استاندارد انگلستان مربوط به سیستم ارتینگ حفاظتی تاسیسات الکتریکی

Code Of Practice For Protective Earthing Of Electrical Installations

16IEEE 837استاندارد آمریکا مربوط به اتصلات دائمی در سیستم ارتینک پست های برق

Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding

17IEEE 80استاندارد آمریکا مربوط به طراحی و اجرای سیستم ارتینگ پستهای برق جریان متناوب

Guide for Safety In AC Substation Grounding