بازگشت
انطباق با استاندارد نفک ۱۷۱۰۲ ویرایش ۲۰۱۱ - آزمون خوردگی

انطباق با استاندارد  نفک ۱۷۱۰۲  ویرایش  ۲۰۱۱ - آزمون  خوردگی
انطباق صاعقه گیرهای الکترونیکی Franklin France (مدل های Active 1D و Active 2D)  با استاندارد NFC 17102 ویرایش 2011-گواهی آزمون صادر شده از Citel Laboratory