بازگشت
تعیین مقاومت الکتریکی

تعیین مقاومت الکتریکی
تعیین مقاومت ویژه الکتریکی و رسانایی الکتریکی مواد کاهنده GIM مطابق با استاندارد IEC 62561-7- دانشگاه امیرکبیر