بازگشت
PH و حلالیت

PH و حلالیت
تعیین میزان PH و حلالیت مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین GIM مطابق با استاندارد EN BS 5016-7