بازگشت
معیار صنعت خاورمیانه

بدینوسیله تایید می گردد که این شرکت از خدمات شرکت کالوت ابهر در خصوص فروش تجهیزات سیستم ارتینگ در پروژه های توسعه دو میلیون تنی کنسانتره 2 سنگ آهن سیرجان و زرند استفاده نموده و از توع خدمات دهی (برنامه ریزی تحویل، مدارک فنی و آموزش) و کیفیت تجهیزات آن شرکت رضایت کامل دارد