بازگشت
توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

با توجه به انجام پروژه مطالعاتی سیستم های صاعقه گیر، ارتینگ و حفاظت در مقابل ولتاژهای فراتاخت توسط آن شرکت در سال 1389 برای مجموعه ساختمان های ستادی شرکت توزیع نواحی استان تهران، بدینوسیله ضمن تشکر از همکاری شایسته آن شرکت در طول انجام قرارداد، رضایت این مدیریت از کیفیت مطالعات انجام شده اعلام می گردد. بدون شک وجود تخصص و تعهد آن شرکت در راستای پیاده سازی سیستم های حفاظتی اتصال زمین در ارتقای صنعت برق کشور موثر بوده و تاثیرات بسزایی خواهد داشت.