بازگشت
برق منطقه ای آذربایجان

پیرو قرارداد خرید و نصب سیستم صاعقه گیر Franklin France در پروژه ساختمان ستادی و دیسپاچینگ شهریار بدینوسیله رضایت خود را از نحوه ارائهخدمات آن شرکت اعلام می داریم.