بازگشت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سازمان تولید اسکناس

این سازمان در ارتباط با عملیات فروش و نصب سیستم صاعقه گیر از عملکرد آن شرکت رضایت داشته و حسن انجام کار را تایید می نماید.